Algemene Ledenvergadering Wordt Gehouden Op Woensdag 27 Februari 2019

Algemene Ledenvergadering KV Waalwijk en omstreken

1 Overeenkomstig de statuten kunnen tegenkandidaten gesteld wordt.

Datum : 27 februari 2019

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : Clubhuis, Baan 19, 5171 NC Kaatsheuvel.

Voor aanvang van de vergadering dient de presentielijst getekend te worden.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter de heer Carel Canta;

2. Presentielijst met stemgerechtigde leden vaststellen en vermelden berichten van verhindering;

3. Mededelingen bestuur;

4. Ingekomen stukken;

5. Goedkeuring notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 22 mei 2018;

6. Jaarverslag van het secretariaat 2018;

7. Financieel jaarverslag 2018;

8. Verslag kascontrole commissie;

9. Verlenen van decharge voor het in 2018 gevoerde beleid;

10. Benoeming nieuw (reserve)lid kascommissie;

11. Toelichting voorstel investeringsbesluit en aansluitend besluitvorming;

12. Bestuursverkiezing

a. Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw Trudie van Lieshout. Het bestuur stelt voor het aantal bestuursleden te verlagen naar 5. Derhalve ontstaat er geen vacature;

b. Volgens het rooster van aftreden is de heer Bert van Wijk aftredend en herkiesbaar(1);

13. Onderscheiding Lid van Verdienste;

14. Rondvraag;

15. Sluiting van de vergadering.