Basiscursus Fokken Honden start op 11 september a.s.

Basiscursus Fokken Honden start, bij voldoende cursisten, op 11 september a.s.
Inschrijvingen kunnen naar info@kvwaalwijk.nl.